Privacy-verklaring

Privacyverklaring van Bechtle

Welkom op onze website! Fijn dat je interesse hebt in onze onderneming. We nemen het beschermen van jouw persoonlijke gegevens serieus. We verwerken je gegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens, met name de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG) en de wettelijke privacybepalingen van het land waarin de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instantie zich bevindt. In deze privacyverklaring informeren we je over het verwerken van jouw persoonsgegevens door Bechtle en over de aan jou toegekende rechten. 

Persoonsgegevens zijn hierbij alle informatie die een identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken. Hiertoe behoren vooral naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mail-adres, maar ook het IP-adres. Er is sprake van anonieme gegevens als deze gegevens niet terug te voeren zijn op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verantwoordelijke organisatie en functionaris voor gegevensbescherming

Adres: Bechtle AG, Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm

Contactinformatie: kontakt@bechtle.com, + 49 7132 981 – 0

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: privacy@bechtle.com

Recht van inzage van de betrokkene

Allereerst willen we je informeren over jouw recht van inzage als betrokkene. Dit is vastgelegd in artikel 15 – 22 EU AVG. Dit omvat:

 • Het recht van inzage van de betrokkene (artikel 15 EU AVG),
 • Het recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) (artikel 17 EU AVG),
 • Het recht op rectificatie (artikel 16 EU AVG),
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 EU AVG),
 • Het recht op beperking van de verwerking (artikel 18 EU AVG),
 • Het recht van bezwaar (artikel 21 EU AVG).

Om je rechten te doen gelden, gelieve contact op te nemen met: datenschutz-ag@bechtle.com. Hetzelfde geldt bij vragen over gegevensverwerking door onze onderneming. Bovendien heb je een recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Bezwaarrecht

In verband met het bezwaarrecht graag het volgende in acht nemen:

 

Als we persoonsgegevens verwerken ten behoeve van mailings, heb je altijd het recht om zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Dit geldt ook voor het profileren, in zoverre dit samenhangt met mailings.

Als je bezwaar maakt tegen het verwerken ten behoeve van mailings, dan zullen we jouw persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerken. Bezwaar maken is kosteloos en hoeft niet in een bepaalde vorm te gebeuren; richt je bezwaar liefst aan: kontakt@bechtle.com.

Voor het geval dat we je gegevens verwerken om legitieme doelstellingen te vervolgen, kun je altijd bezwaar maken tegen deze verwerking om bijzondere persoonlijke redenen; dit geldt ook voor het profileren op basis van deze bepalingen.

We verwerken je persoonsgegevens dan niet meer, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen bewijzen, die prevaleren boven jouw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking ter vaststelling, ter uitoefening of ter verdediging van rechtsvorderingen dient.

 

Doelstellingen en rechtsgrondslagen van gegevensverwerking

Bij de verwerking van persoonsgegevens worden de bepalingen van EU AVG en alle overige geldende bepalingen inzake gegevensbescherming nageleefd. Rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking vloeien in het bijzonder voort uit Art. 6 EU AVG.

We gebruiken je gegevens voor zakelijke betrekkingen, het vervullen van contractuele en wettelijke verplichtingen, het uitvoeren van contractuele relaties, het aanbieden van producten en services evenals het versterken van klantrelaties, wat ook analyses voor marketingdoeleinden, klanttevredenheidsenquêtes en mailings kan bevatten.

Jouw toestemming is tevens een toestemmingsvoorschrift inzake gegevensbescherming. Hiermee lichten we je in over de doelstellingen van gegevensverwerking en over je recht op herroeping. Mocht de toestemming ook betrekking hebben op het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, dan zullen we daar in de toestemming nadrukkelijk op verwijzen, artikel 88, paragraaf 1 EU AVG.

Een verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgebonden gegevens als bedoeld in artikel 9, paragraaf 1 EU AVG gebeurt alleen dan, als dit op grond van rechtsregels noodzakelijk is en er geen reden is om aan te nemen dat jouw legitieme belangen bij uitsluiting van de verwerking prevaleren, artikel 88, paragraaf 1 EU AVG.

Verstrekking aan derden

We zullen je gegevens alleen in het kader van de wettelijke bepalingen of bij een daartoe strekkende toestemming aan derden verstrekken. Voor de rest worden je gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij we daartoe op grond van dwingende rechtsregels verplicht zijn (verstrekking aan externe entiteiten zoals bijv. toezichthouders en het OM).

Ontvangers van gegevens / Categorieën van ontvangers

Binnen onze onderneming waarborgen we dat alleen die personen jouw gegevens krijgen, die deze nodig hebben voor het vervullen van contractuele en wettelijke verplichtingen.

Via onze webshop komen koopcontracten tot stand met “Bechtle direct b.v.”, de dochteronderneming van Bechtle die hiervoor verantwoordelijk is.

In het kader van aankopen en aanvragen kan het voorkomen dat meer ondernemingen van Bechtle hierbij betrokken zijn. Een voorbeeld is een on-site supportaanvraag, die door een locatie van Bechtle bij jou in de buurt uitgevoerd moet worden.

In sommige gevallen ondersteunen dienstverleners onze gespecialiseerde afdelingen bij het vervullen van hun taken, bijv. bij het versturen van nieuwsbrieven. We hebben met alle dienstverleners de noodzakelijke contracten inzake gegevensverwerking afgesloten.

Verstrekking aan derde landen / Doel van verstrekking aan derde landen

Gegevensoverdracht in derde landen (landen buiten de Europese Unie resp. de Europese Economische Ruimte) vindt alleen dan plaats, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven, of als jij ons daartoe toestemming hebt verleend, of als dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst.

Dit gebeurt bijvoorbeeld als je voor aanvragen onze chatfunctie gebruikt, omdat een dienstverlener buiten de EER deze functie voor ons ter beschikking stelt en toegang tot persoonsgebonden gegevens krijgt. De naleving van het gegevensbeschermingsniveau wordt onder andere gewaarborgd door de certificering resp. deelname aan het zogenaamde “Privacy Shield”:

De firma Cisco neemt deel aan de frameworks en principes van het EU-VS-privacyschild en heeft zijn Compliance laten certificeren. Meer informatie over het Privacy Shield vind je op: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.

Opslagduur van de gegevens

We slaan je gegevens op, zolang als we ze nodig hebben voor de betreffende verwerkingsdoelstelling. Let erop dat vele bewaartermijnen bepalen dat gegevens verder opgeslagen (moeten) worden. Dit betreft vooral verplichte commercieel-juridische en fiscaal-juridische bewaarverplichtingen (bijv. het Wetboek van Koophandel, Belastingwet, enz.). Voor zover geen aanvullende bewaarverplichtingen bestaan, worden de gegevens na het bereiken van de doelstelling routinematig verwijderd.

Hier komt bij dat we gegevens kunnen bewaren, als je ons hiervoor toestemming hebt gegeven of als er juridische geschillen mochten ontstaan en wij bewijsmiddelen in het kader van wettelijke verjaringstermijnen gebruiken die maximaal dertig jaar kunnen bedragen; de regelmatige verjaringstermijn bedraagt drie jaar.

Veilige gegevensoverdracht

Om de gegevens die bij ons zijn opgeslagen zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang van ongeoorloofde personen, maken wij gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. De veiligheidsniveaus worden in samenwerking met veiligheidsexperts voortdurend gecontroleerd en aan de nieuwe veiligheidsstandaarden aangepast.

De gegevensuitwisseling van en naar onze website vindt telkens versleuteld plaats. Het beveiligde overdrachtsprotocol voor onze webpagina’s is HTTPS, waarbij altijd actuele versleutelingsprotocollen worden gebruikt.

Bovendien bieden we onze gebruikers bij het gebruik van contactformulieren en bij sollicitaties een content-encryptie (versleuteling van de inhoud) aan. Het decoderen van deze gegevens kan alleen door ons gebeuren. Bovendien bestaat de mogelijkheid om alternatieve communicatiekanalen te gebruiken (bijv. via de post).

Verplichting om de gegevens beschikbaar te stellen

Diverse persoonsgegevens zijn voor het beginnen, uitvoeren en beëindigen van de overeenkomst en voor het vervullen van de daarmee gepaard gaande contractuele en wettelijke plichten noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies die deze ter beschikking stelt.

Kijk voor meer details hierboven onder het betreffende punt. In bepaalde gevallen moeten gegevens ook op grond van wettelijke bepalingen verzameld resp. ter beschikking gesteld worden. Let erop dat dat een verwerking van je aanvraag of het uitvoeren van de ten grondslag liggende overeenkomst zonder ter beschikking stelling van deze gegevens niet mogelijk is.

Categorieën, bronnen en herkomst van de gegevens

Welke gegevens we verwerken, bepaalt de betreffende context: dit hangt ervan af of je bijvoorbeeld online een bestelling plaatst, een aanvraag via ons contactformulier indient, solliciteert of reclameert.

Let erop dat wij informatie voor speciale verwerkingssituaties zo nodig ook apart op een geschikte plek ter beschikking stellen, bijv. bij het uploaden van sollicitatiedossiers of bij een contactaanvraag.

Bij het bezoek aan onze website verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

Tijdens het bezoek aan deze website brengt je browser de volgende soorten gegevens over, die bij ons worden opgeslagen:

 • het type browser,
 • het IP-adres van de computer,
 • de serveraanvragen (bijv. opgevraagde pagina’s) met inbegrip van het tijdstip en
 • de referrer-URL (dit is het adres van de website, die je voor de onze hebt bezocht, als je via een hyperlink op onze website terecht bent gekomen).

De eerste drie soorten gegevens zijn technisch vereist, om de opgevraagde pagina’s van deze website goed weer te geven. Daarnaast kunnen ze zo nodig worden gebruikt om een veilig beheer van deze website te handhaven (bijv. bij het beschermen van de website tegen hacking). De referrer-URL wordt in anonieme vorm gebruikt voor statistieken. Om veiligheidstechnische redenen en vooral ter bescherming van onze webservers tegen aanvalspogingen wordt dit soort gegevens conform artikel 6, paragraaf 1, lid f EU AVG eveneens voor bepaalde tijd opgeslagen.

In het kader van een contactaanvraag verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

Via onze website kun je verschillende aanvragen doen, bijvoorbeeld een catalogus bestellen of informatie opvragen over bepaalde producten. Dit kan op verschillende manieren. Je kunt met ons chatten, mailen of teruggebeld worden door een van onze medewerkers.

Via het contactformulier kun je ons de vereiste contactgegevens (bijv. naam, telefoonnummer of e-mailadres) en je bericht sturen. Deze gegevens worden gebruikt voor het klantcontact en voor het beantwoorden/voldoen aan je verzoek.

In het kader van het bestelproces verwerken we de volgende gegevens:

In de webshop op deze website kunnen zakelijke klanten IT-producten bestellen.

Voor de afhandeling van de opdracht hebben we je contactgegevens, je factuur-/leveradres en je betaalgegevens (bankrekeningnummer en dergelijke) nodig.

In het kader van bestellingen kan eventueel je kredietwaardigheid worden gecontroleerd. Meer informatie hierover krijg je te zien tijdens het bestelproces. Alleen als jij hiervoor toestemming geeft, zullen we jouw kredietwaardigheid laten controleren.

Bij online sollicitaties verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:
 • Stamgegevens (bijv. naam, naambijvoegsels, geboortedatum, eventueel titel),
 • Contactgegevens (postadres, telefoonnummer, e-mailadres) ,
 • Kwalificatie- en opleidingsgegevens (bijv. CV, diploma’s),
 • Afhankelijk van de vacature zo nodig ook gegevens over talen- en IT-kennis, over rijbewijs en werkvergunning resp. over verblijfsvergunning.

Daarnaast verzamelen en verwerken we diverse andere (vrijwillige) gegevens, zoals bijv. de vroegste begindatum, regionale mobiliteit, gewenst aantal uren en duur van de inzet, eerdere dienstverbanden bij Bechtle, gegevens over je sociale betrokkenheid of informatie over hoe je deze vacature tegenkwam. Je kunt relevante sollicitatiegegevens – ook geheel vrijwillig – uploaden op ons platform via jouw desbetreffende social media profiel.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je gegevens zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij passende veiligheidsmaatregelen. Je sollicitatiedossier wordt door ons sollicitatiesysteem in gecodeerde vorm verzonden. De voorzorgsmaatregelen inzake gegevensback-up zijn altijd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek.

We slaan je gegevens op tijdens de sollicitatieprocedure conform de toepasselijke wetgeving en verwijderen deze na maximaal zes maanden. Het langer bewaren van deze gegevens gebeurt alleen dan als wij hiertoe verplicht of bevoegd zijn, bijv. als je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens voor een bepaalde langere duur op te slaan of ter uitoefening van een recht.

Regelgeving die ons tot bewaren verplicht, is bijvoorbeeld te vinden in het Wetboek van Koophandel en in de Belastingwet. Bovendien moeten verjaringstermijnen in acht genomen worden. Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring in het kader van de sollicitatieprocedure.

Bij nieuwsbrieven verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:
 • Aanhef
 • Naam, voornaam,
 • E-mailadres
 • Voor statistische doeleinden passen we bovendien anonieme link-tracking toe.

Geautomatiseerde afzonderlijke beslissingen

Let erop dat we doorgaans geen compleet geautomatiseerde verwerkingsprocessen gebruiken om tot een beslissing te komen.

Contactformulier / Contactopname per e-mail, chat of telefoon

Op onze website staat een contactformulier dat kan worden gebruikt om via de elektronische weg contact op te nemen. Als je ons schrijft via het contactformulier, verwerken we je op het contactformulier ingevulde gegevens om contact met je op te nemen en om jouw vragen en wensen te beantwoorden.

Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag; je vult alleen die gegevens in, die wij echt nodig hebben om contact met je op te nemen. Dit zijn je e-mailadres en het berichtveld.

Bovendien wordt om technische veiligheidsredenen en ter bescherming tegen eventuele aanvallen je IP-adres verwerkt. Alle overige gegevens zijn vrijwillig en kunnen optioneel worden ingevuld (bijv. ter beantwoording van je vragen).

Als je ons e-mailt , zullen we de vermelde persoonsgegevens in de e-mail alleen verwerken met betrekking to het verwerken van je vraag.

Je kunt ook met ons chatten of vragen om teruggebeld te worden. De chat wordt ter opvolging 30 dagen op interne servers opgeslagen en daarna verwijderd.

Nieuwsbrief (artikel 6, paragraaf 1, lid a EU AVG)

Op onze website kun je je gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Het ingevulde e-mailadres bij het aanmelden voor de nieuwsbrief en je naam worden gebruikt voor het versturen van de gepersonaliseerde nieuwsbrief.

Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag; verplichte velden zijn alleen e-mailadres en naam. Om technische en wettelijke redenen wordt bij het abonneren op de nieuwsbrief ook je IP-adres verwerkt.

Je kunt je natuurlijk altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan elke nieuwsbrief en zodoende je toestemming herroepen. Verder kun je je ook altijd direct afmelden voor de nieuwsbrief via onze website.

Webshop (artikel 6, paragraaf 1, lid b EU AVG)

We verwerken de ingevulde gegevens op het bestelformulier alleen om de overeenkomst uit te voeren resp. af te handelen, voor zover je niet toestemt met een verder gebruik.

Er wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, doordat je alleen die gegevens moet invullen die voor de uitvoering van het contract resp. voor het vervullen van onze contractuele plichten nodig zijn (dus naam, adres, e-mailadres en de benodigde betaalgegevens voor de gekozen betaalwijze) of waartoe we wettelijk verplicht zijn om ze te verzamelen.

Bovendien wordt om technische en wettelijke redenen het IP-adres verwerkt. Zonder deze gegevens moeten we het afsluiten van het contract helaas weigeren, omdat we dit dan niet kunnen uitvoeren, of moeten we in voorkomend geval een bestaand contract beëindigen. Uiteraard mag je als je wilt nog meer gegevens verstrekken.

Categorieën / Herkomst van de gegevens

In het kader van contracten buiten de webshop en bij de voorbereiding van contracten verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • contactgegevens (bijv. voor- en achternaam van de huidige en eventuele voormalige contactpersonen evenals naambijvoegsels, naam bedrijf/organisatie en adres van de klant (werkgever), doorkiesnummer, mobiel nummer, e-mailadres, faxnummer);
 • werkgerelateerde gegevens (bijv. functie, afdeling);
 • c.q. bankgegevens (en bij een SEPA Incasso machtiging ook de voor- en achternaam van de rekeninghouder);
 • c.q. voorkeur betaalsysteem, informatie over de solvabiliteit en kredietwaardigheid;
 • c.q. geboortedatum, hoe lang iemand al werkt bij dit bedrijf / deze organisatie en dergelijke (ten behoeve van onze klantenservice, als je deze informatie aan ons verstrekt).

Je persoonsgegevens krijgen we in principe van jou tijdens de voorbereidingen van het contract of tijdens de looptijd van het contract.

Bij wijze van uitzondering worden persoonsgegevens bij bepaalde constructies ook via andere instanties verzameld. Daartoe behoren relevante informatieaanvragen, met name over de solvabiliteit en de kredietwaardigheid, bij instanties als Creditsafe en Bisnode.

Klant- en leveranciersgegevens (artikel 6, paragraaf 1, lid b EU AVG)

Bij de verwerking van persoonsgegevens worden de bepalingen van EU AVG en alle overige relevante geldende bepalingen inzake gegevensbescherming nageleefd.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijv. voor het maken van offertes voor producten en services) en voor het vervullen van onze contractuele plichten (bijv. voor het uitvoeren van onze services en voor de afhandeling van bestellingen / opdrachten / betalingen) (artikel 6, paragraaf 1, lid b EU AVG) resp. als een wettelijke verplichting tot verwerking bestaat (bijv. op grond van fiscale voorschriften) (artikel 6, paragraaf 1, lid c EU AVG). Persoonsgegevens werden oorspronkelijk verzameld met betrekking tot bovenstaande doelstellingen.

Jouw instemming met de bepalingen inzake gegevensbescherming is tevens jouw toestemming voor gegevensverwerking (artikel 6, paragraaf 1, lid a EU AVG). Voordat je toestemt, informeren we je over de doelstelling van de gegevensverwerking en over je recht op bezwaar conform artikel 7, paragraaf 3 EU AVG.

Voor het opsporen van strafbare feiten worden persoonsgegevens alleen verwerkt conform de voorwaarden in artikel 10 EU AVG.

Ontvangers van gegevens / Categorieën van ontvangers

Externe dienstverleners ondersteunen onze gespecialiseerde afdelingen bij het vervullen van hun taken in het kader van noodzakelijke bedrijfsprocessen. Ter bescherming van de te verwerken gegevens hebben we met alle dienstverleners de noodzakelijke contracten inzake gegevensverwerking afgesloten.

Dit zijn vooral dienstverlenende bedrijven zoals pakketdiensten en transportbedrijven die de verzending en het transport overnemen, maar ook financiële instellingen en adviesbureaus die ondersteuning bieden bij het controleren van gegevens die relevant zijn voor de opdracht. Op specifieke gebieden doen we een beroep op de ondersteuning van IT-specialisten van fabrikanten en partnerorganisaties die over de juiste productkennis beschikken.

Voor de projectafhandeling (registratie, projectaanmelding, het uitbrengen van een offerte, het afhandelen van de bestelling) worden jouw gegevens zo nodig doorgegeven aan de betreffende fabrikanten van de aangeboden resp. bestelde producten. Deze kunnen ook in een derde land buiten de EU zitten.

We geven informatie over het afhandelen van de betaling, ter controle van het betaalgedrag en de kredietwaardigheid door aan commerciële informatiebureaus, kredietinformatie- en kredietregistratiebureaus.

Registratie / Account (artikel 6, paragraaf 1, lid a, b EU AVG)

Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door hun persoonsgegevens in te vullen. Het voordeel is dat je vooral je bestelgeschiedenis kunt bekijken en je ingevulde gegevens voor het bestelformulier worden opgeslagen. Bij een nieuwe bestelling hoef je deze dan niet opnieuw in te vullen.

Registratie is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract (via onze webshop) met jou of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, omdat alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de registratie als verplicht veld van een sterretje (*) zijn voorzien. Dit zijn bijv. het e-mailadres en wachtwoord inclusief herhaling van het wachtwoord.

Voor het bestellen in onze webshop hebben we voor de levering bovendien gegevens met betrekking tot het factuuradres nodig (aanhef, voornaam, achternaam, adres). Als het afleveradres niet hetzelfde is als het factuuradres, dan moeten bovenstaande gegevens ook ingevuld worden voor het afleveradres.

Door je te registreren op onze website worden bovendien het IP-adres van de gebruiker, de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens). Door te klikken op de button “Registreer nu” geef je toestemming om je gegevens te verwerken.

Let op: het door jou opgegeven wachtwoord wordt bij ons versleuteld opgeslagen. Onze medewerkers kunnen dit wachtwoord niet lezen. Ze kunnen je niet verder helpen als je je wachtwoord bent vergeten.

Gebruik in dit geval de functie “Wachtwoord vergeten”, waarmee je een automatisch aangemaakt nieuw wachtwoord per e-mail krijgt toegestuurd. Geen medewerker is bevoegd om telefonisch of schriftelijk naar jouw wachtwoord te vragen. Geef daarom nooit je wachtwoord, mocht je dergelijke vragen krijgen.

Als het registratieproces is voltooid, zijn je gegevens bij ons opgeslagen voor het gebruik van jouw beveiligde account. Zodra je je op onze website aanmeld met je e-mailadres als gebruikersnaam en je wachtwoord, worden deze gegevens ter beschikking gesteld voor de door jou uitgevoerde handelingen op onze website (bijv. voor bestellingen in onze webshop). Uitgevoerde bestellingen kun je in de bestelgeschiedenis bekijken. Hier kun je ook wijzigingen in het factuur- of afleveradres doorgeven.

Geregistreerde personen kunnen zelf wijzigingen / correcties aanbrengen in het factuur- of afleveradres in de bestelgeschiedenis. Onze klantenservice helpt je ook graag met wijzigingen / correcties. Je kunt je registratie resp. account natuurlijk ook weer opheffen resp. verwijderen.

Betalingssystemen (artikel 6, paragraaf 1, lid a, b EU AVG), kredietwaardigheidscheck (artikel 6, paragraaf 1, lid f EU AVG)

In onze webshop kun je betalen op rekening, met creditcard of via PayPal. Hiervoor worden de betreffende gegevens verzameld die relevant zijn voor de betaling en om je bestelling en afwikkeling van je betaling te kunnen uitvoeren. Bovendien wordt om technische en wettelijke redenen het IP-adres verwerkt.

Er wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, doordat je alleen die gegevens moet invullen die voor de uitvoering van het afwikkelen van de betaling en daarmee het afhandelen van het contract nodig zijn of waartoe we wettelijk verplicht zijn om ze te verzamelen.

Zonder deze gegevens moeten we het afsluiten van het contract helaas weigeren, omdat we dit dan niet kunnen uitvoeren. 

Het door ons gebruikte betaalsysteem maakt gebruik van SSL-versleuteling voor een beveiligde gegevensoverdracht.

Opmerking bij het betalen van facturen: Als je in onze webshop kiest voor betalen op rekening, dan doen we een kredietwaardigheidscheck. Hiervoor worden relevante gegevens voor de kredietwaardigheid doorgegeven aan Creditsafe om kredietwaardigheids- resp. kredietrisico’s vast te stellen.

Opmerking bij het betalen met een creditcard: Zoals gebruikelijk bij creditcards worden de creditcardgegevens door onze dienstverlener Wirecard gecontroleerd en een kredietwaardigheidscheck gedaan. Meer informatie over gegevensbescherming bij Wirecard is te vinden op https://www.wirecardbank.com/GDPR.

Opmerking bij PayPal: PayPal is een onderneming van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
, L-2449 Luxembourg. Kiest de betrokkene tijdens het bestelproces in onze webshop “PayPal” als betaalwijze, dan worden de gegevens van betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven.

Door deze betaalwijze te kiezen stemt de betrokkene in met het doorgeven van persoonsgegevens die vereist zijn voor de afhandeling van de betaling. Bij de aan PayPal doorgegeven persoonsgegevens gaat het doorgaans om voornaam, naam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiele nummer en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van de betaling.

Noodzakelijk voor de afhandeling van het koopcontract zijn ook zulke persoonsgegevens die met de betreffende bestelling samenhangen. Meer informatie over gegevensbescherming bij PayPal kun je vinden op:  https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-prev (voor de juridische situatie vanaf 25-05-2018).

Opmerking bij automatische betalingen: Zoals gebruikelijk bij automatische incasso’s worden je bankgegevens verzameld om het overeengekomen bedrag van je rekening af te schrijven.

Advertentiedoeleinden bestaande klanten (artikel 6, paragraaf 1, lid f EU AVG)

Bechtle wil graag contact houden met jou als klant en je informatie en aanbiedingen over onze producten / services toesturen. Hiervoor verwerken we je gegevens, om je passende informatie en aanbiedingen per e-mail toe te sturen en voor klanttevredenheidsenquêtes. 

 

Als je dit niet wilt dan kun je altijd bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor mailings; dit geldt ook voor het profileren, in zoverre dit samenhangt met mailings. Als je bezwaar maakt, dan zullen we jouw gegevens niet meer verwerken voor deze doelstelling.

Het bezwaar kan zonder opgave van redenen gratis en vormvrij gebeuren, het liefst telefonisch + 49 7132 981 – 0 per e-mail kontakt@bechtle.com de of per post Bechtle Platz 1, DE-74172 Neckarsulm.

Vacatureportal (artikel 6, paragraaf 1, lid a, b EU AVG)

Bedankt voor je interesse in een functie bij Bechtle. We zijn ons bewust van het belang van jouw gegevens en verwerken de door jou in het kader van het sollicitatieformulier ingevulde persoonsgegevens alleen met als doel de effectieve en correcte afhandeling van de sollicitatieprocedure en om in het kader van het sollicitatieproces contact met je op te nemen. Geen gegevens worden aan derden verstrekt zonder jouw toestemming.

In het kader van het sollicitatieformulier wordt je gevraagd om je persoonsgegevens in te vullen. Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, doordat je alleen die gegevens hoeft in te vullen die we nodig hebben om je sollicitatiedossier te controleren, zoals bijv. je CV, of waartoe we wettelijk verplicht zijn om ze te verzamelen. Deze verplichte gegevens zijn voorzien van een *(sterretje). Om technische en wettelijke redenen wordt bovendien het IP-adres verwerkt.

Zonder deze gegevens kunnen we je sollicitatiedossier helaas niet controleren en daarom weigert ons sollicitatiesysteem in dit geval het uploaden van je sollicitatiedossier. Uiteraard kun je vrijwillig gegevens toevoegen aan je sollicitatieformulier.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je gegevens zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij passende veiligheidsmaatregelen. Je sollicitatiedossier wordt door ons sollicitatiesysteem in gecodeerde vorm verzonden.

We slaan je gegevens voor bovenstaande doelstellingen op, totdat de sollicitatieprocedure is afgesloten en desbetreffende termijnen zijn verlopen – maximaal zes maanden na het verkrijgen van een beslissing. Je kunt je sollicitatiedossier langer door ons laten opslaan en laten vergelijken met andere openstaande vacatures die bij je profiel passen.

Hiervoor hebben we jouw toestemming nodig; vink het betreffende vakje aan voor het uploaden van je sollicitatiedossier. In dit geval slaan we je gegevens 365 dagen op. Je toestemming kun je uiteraard altijd zonder opgave van redenen voor de toekomst intrekken door aan Bechtle AG Datenschutz
een e-mail te sturen: datenschutz-ag@bechtle.com Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring in het kader van de sollicitatieprocedure.

Cookies (artikel 6, paragraaf 1, lid f EU AVG / artikel 6, paragraaf 1, lid a EU AVG bij toestemming)

Onze internetpagina’s maken op meerdere plaatsen gebruik van zogenoemde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die je browser lokaal op je harde schijf opslaat en die worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Met deze cookies kunnen we het gebruik van onze website analyseren. Zo kunnen we de webcontent aanpassen aan de behoeften van de gebruikers. Bovendien kunnen we met cookies de effectiviteit van een bepaalde advertentie meten en bijvoorbeeld plaatsen afhankelijk van de interesses van de gebruiker.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenoemde “session-cookies”. Deze worden na je bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies worden automatisch verwijderd door je computer, als hun geldigheidsduur (doorgaans zes maanden) is bereikt of als je deze voor afloop van de geldigheidsduur zelf verwijdert.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Je kunt je browserinstellingen echter ook wijzigen, als je bepaalde informatie liever niet wilt verzenden. Je kunt onze website desondanks zonder beperkingen gebruiken (Uitzondering: configuratoren).

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door deze doorgegeven aan onze website. Daarom heb jij als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van je internetbrowser te wijzigen, kun je de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Verder kunnen reeds geplaatste cookies altijd via een internetbrowser of via andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk via alle gebruikelijke internetbrowsers.

Voor het bestelproces in de shop en het inloggen op deze website is een sessie-cookie noodzakelijk. Zo kan je browsersessie aan jou worden toegewezen. Zoals de naam “sessie-cookie” al verraadt, wordt deze cookie verwijderd bij sluiten van je browser. Je kunt afzonderlijke pagina’s op deze website ook bekijken zonder cookies (bijvoorbeeld door deactivering door een add-on in je browser).

Gebruikersprofielen / Webtracking-methode

Op deze website worden – deels met behulp van andere dienstverleners – pseudonieme gebruikersprofielen gebruikt, voor advertentie-, marktonderzoek- en gepersonaliseerde weergavedoeleinden. Deze gebruikersprofielen worden op de webserver gepseudonimiseerd, zodat alleen anonieme gegevens (dat wil zeggen geen persoonsgebonden en persoonsgerelateerde gegevens zoals bijvoorbeeld je IP-adres) doorgegeven worden aan de dienstverleners.

Je persoonsgebonden gegevens, die onder punt 1 en 2 genoemd zijn, worden niet gekoppeld aan de gebruikersprofielen. Dit betekent dat je gebruikersprofiel niet je naam draagt, en omgekeerd weet ook niemand, hoe je gebruikersprofiel er precies uitziet.

Er vindt webtracking plaats (dat wil zeggen dat er gegevens verzameld worden voor deze gebruikersprofielen) met behulp van gebruikersprofiel-cookies en actieve content (zogenaamde scripts). Met die cookies kan de webserver je tijdens je browsersessie en – voor zover de cookie niet tussentijds werd verwijderd – bij je volgende sessie herkennen.

Je kunt bezwaar maken tegen het aanmaken van gebruikersprofielen van je surfgedrag op deze website door op deze button te klikken:

Als je op de button klikt, worden er geen gebruikersprofiel-cookies op je computer gezet en worden de webtracking-scripts niet uitgevoerd. Er wordt dan een “no-tracking-cookie” op je computer geplaatst.

Hiermee wordt er rekening gehouden met je bezwaar bij de huidige en toekomstige browsersessies, zolang deze cookie bestaat. Op deze website worden de volgende webtrackers gebruikt om pseudonieme gebruikersprofielen aan te maken (voor zover je hier geen bezwaar tegen gemaakt hebt):

Webtrekk

Onze website gebruikt Webtrekk, een webanalysedienst van Webtrekk GmbH, om statistische gegevens over het gebruik van onze website te verzamelen en ons aanbod daarmee te optimaliseren. Hiertoe worden enkele cookies gebruikt, bijvoorbeeld een sessie-cookie, een last-click-cookie en een ever-cookie (ter herkenning gedurende meerdere browsersessies). Het langst bestaande cookie, het ever-cookie, wordt na maximaal 6 maanden door je browser verwijderd.

Voor de statistische evaluatie van websites maken we bovendien gebruik van technologieën van Webtrekk GmbH. Webtrekk GmbH is gevestigd in Duitsland, aan de Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin. Deze onderneming verzamelt gebruikersgegevens, slaat deze op en analyseert ze. Ze is gecertificeerd voor gegevensbescherming op het gebied van Web Controlling in Duitsland, nadat gecontroleerd is of haar gegevensverwerking conform gegevensbescherming en gegevensveiligheid is. Met behulp van de services van Webtrekk verzamelen wij statistische gegevens over het gebruik van onze website. Deze gegevens worden gebruikt, om onze website permanent te verbeteren en te optimaliseren.

In het kader van het gebruik van deze webpagina’s wordt informatie die je browser doorgeeft, verzameld en geanalyseerd. Dit gebeurt door een cookie-technologie en zogenoemde pixels die op elke webpagina zijn geïntegreerd. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld: Request (bestandsnaam van het opgevraagde bestand), browsertype/-versie, browsertaal, besturingssysteem, interne resolutie van het browservenster, beeldschermresolutie, Javascriptactivering, Java aan/uit, cookies aan/uit, kleurdiepte, referrer-URL, IP-adres (wordt uitsluitend anoniem verzameld en direct na gebruik weer verwijderd), toegangstijdstip, kliks, bestelwaarden, winkelwagens en anonieme formuliercontent (bijv. of een telefoonnummer ingevuld is of niet).

Webtrekk gebruikt zogenoemde session cookies die worden verwijderd als je je browsersessie beëindigd. Hetzelfde geldt voor de “last-click-cookies”. Daarnaast worden “ever-cookies” geplaatst, die na een gedefinieerd aantal kliks worden verwijderd en na 6 maanden verlopen. Gebruikersgegevens worden niet samengevoegd met andere gegevens via pseudoniemen. Ze worden verwijderd, als opslag niet meer is vereist voor het maken van een gebruikersanalyse of als de gebruiker dit vraagt.

Een directe betrekking tot een persoon is te allen tijde uitgesloten. De zo verzamelde gegevens dienen daartoe, om anonieme gebruikersprofielen aan te maken, die de basis vormen voor webstatistieken. De met de Webtrekk-technologieën verzamelde gegevens worden zonder afzonderlijke toestemming door de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze webpagina’s te identificeren en op geen enkel moment gekoppeld aan je persoonsgegevens via pseudoniemen. Tegen de gegevensverzameling en -opslag door Webtrekk kan te allen tijde voor de toekomst bezwaar gemaakt worden. Klik hiervoor op de volgende button.

Hiermee wordt een zogenoemd opt-out-cookie op je gegevensdrager geplaatst, die 5 jaar geldig is. Let erop dat bij het verwijderen van alle cookies op je computer ook deze opt-out-cookie wordt verwijderd, dat wil zeggen dat als je verder bezwaar hebt tegen de anonieme gegevensverzameling door Webtrekk, je opnieuw de opt-out-cookie moet plaatsen. De opt-out-cookie wordt geplaatst per browser en computer. Als je onze webpagina’s thuis en op het werk met verschillende browsers bezoekt, dan moet je in de verschillende browsers resp. op de verschillende computers deze opt-out-cookie activeren.

Google AdWords

We gebruiken ook de Google advertising tool “Google AdWords” om onze website te promoten. In dit kader gebruiken we op onze website de analyseservice “Conversion-Tracking” van de firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, hierna “Google”. Voor zover je via een Google-advertentie op onze website terecht bent gekomen, wordt een cookie geplaatst op je computer.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die je browser lokaal op je harde schijf opslaat. Deze zogenoemde conversion-cookies zijn 30 dagen geldig en dienen niet ter identificatie van jouw persoon. Bezoek je bepaalde pagina’s van ozne website en de cookie is nog geldig dan kunnen wij en Google zien dat jij als gebruiker op een van onze bij Google geplaatste advertenties hebt geklikt en naar onze website bent doorgestuurd.

De informatie verkregen via conversion-cookies dienen ertoe dat Google bezoekersstatistieken voor onze website kan opstellen. We komen door deze statistiek het totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertentie geklikt heeft en ook welke pagina’s van onze website door de betreffende gebruiker aansluitend zijn opgevraagd. Wij resp, andere adverteerders via Google-Adwords krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunne worden geïdentificeerd.

Je kunt de installatie van conversion-cookies door een overeenkomstige browserinstelling vermijden, door het automatisch plaatsen van cookies te deactiveren of door alleen cookies te blokkeren afkomstig van de domeinnaam “googleadservices.com”. De desbetreffende privacyverklaring van Google is te vinden via de volgende link: https://services.google.com/sitestats/nl.html.

Social plugins van social media

Er wordt gebruik gemaakt van advertentie- en conversiecookies om ervoor te zorgen dat getoonde advertenties – ook op websites van derden – relevanter en persoonlijker worden. Hierdoor wordt onder andere voorkomen dat je steeds weer dezelfde advertenties te zien krijgt.

Met deze cookies kunnen we ook de effectiviteit van onze advertentiecampagnes meten op basis van geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gebruikersprofielen en nagaan, hoe gebruikers met ons advertentiemateriaal interageren en wat ze daarna doen (zogenaamde “conversie”):

Gebruik van Facebook

Met jouw toestemming, maakt onze website gebruik van de Facebook-pixel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) om de conversie te meten. Zo kan het gebruikersgedrag worden gevolgd, nadat de gebruiker een Facebook-advertentie heeft gezien of op een Facebook-advertentie heeft geklikt.

Hierdoor kunnen we effectief de Facebook-advertenties voor statistische doeleinden en marktonderzoek in kaart brengen. De op deze wijze verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons en geven ons geen inzicht in de persoonsgegevens van de gebruiker. Deze gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt. Facebook kan deze gegevens met jouw Facebook-account in verbinding brengen en ook gebruiken voor eigen doeleinden, conform het Gegevensbeleid van Facebook.

Je kunt Facebook toestemming geven om advertenties te tonen op Facebook en daarbuiten. Op dit gegevensgebruik hebben wij als websitebeheerder geen invloed. Hiervoor kan er ook een cookie op jouw computer worden opgeslagen. Lees meer over het beschermen van je privacy in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Je kunt bovendien de remarketing-functie “Custom Audiences” deactiveren onder ‘Instellingen advertenties’ op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet je wel ingelogd zijn bij Facebook. Als je geen Facebook-account hebt, kun je gebruikers gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance:

Klik hier om je toestemming in te trekken:

OPT OUT

Gebruik van LinkedIn

Deze website gebruikt de statistieken en de conversie tracking van LinkedIn Inc. (“LinkedIn”), 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA. De hiervoor genoemde technologie van LinkedIn wordt gebruikt, om de getoonde advertenties relevanter en persoonlijker te maken.

Daarnaast krijgen we van LinkedIn geaggregeerde en anonieme berichten van advertentie-activiteiten en informatie over hoe je met onze website interageert. LinkedIn kan het bezoek van onze website koppelen aan je LinkedIn-account.

Op de (hoeveelheid) informatie die LinkedIn verzamelt, hebben we geen invloed. We hebben ook geen kennis van de inhoud van de gegevens, die naar LinkedIn worden verzonden. Meer informatie over het privacybeleid van LinkedIn vind je hier: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

Je kunt het analyseren van je gebruikersgedrag door LinkedIn en het tonen van gepersonaliseerde aanbevelingen uitzetten (“opt-out”) door te klikken op de button “Afmelden op LinkedIn” (voor LinkedIn-leden) of op “Afmelden” (voor overige gebruikers) op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Links naar websites van derden

Onze website bevat – duidelijk herkenbaar – ook links naar de internetpagina’s van andere ondernemingen. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. Daarom kunnen wij voor deze inhoud ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van deze pagina’s is altijd de aanbieder of exploitant van de websites zelf verantwoordelijk.

De gelinkte websites zijn op het moment van de toevoeging van de link op mogelijke en herkenbare schendingen en overtredingen van de wet gecontroleerd. Onwettige inhoud was op het moment van de toevoeging van de link niet herkenbaar. Een permanente controle op de inhoud van de gelinkte websites is echter zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding redelijkerwijs niet uitvoerbaar, maar wanneer wij van een dergelijke wetsovertreding vernemen, worden de links onmiddellijk verwijderd.

Gebruik van online services door kinderen

Personen jonger dan 16 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders/verzorgers geen persoonsgegevens aan ons doorgeven resp. een toestemmingsverklaring afgeven. We roepen ouders en verzorgers dan ook op om actief deel te nemen aan de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

Google Analytics

Om de kwaliteit van ons aanbod en onze website te verbeteren, slaan we voor statistische doeleinden gegevens op met betrekking tot individuele bezoeken aan onze website. Deze website gebruikt daartoe Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Dit gebruik is gebaseerd op ons rechtmatig belang (dat wil zeggen, ons belang bij het analyseren, optimaliseren en de economische exploitatie van ons online aanbod) conform artikel 6, paragraaf 1, lid f EU AVG. Google Analytics gebruikt zogenoemde “cookies”, tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen en die een analyse van jouw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie, die deze cookie verzamelt, omvat:

 • het type browser / de browserversie,
 • het besturingssysteem,
 • de referrer-URL (het adres van de website, die je voor de onze hebt bezocht),
 • de hostname van de computer (IP-adres),
 • het tijdstip van de serveraanvraag,

en wordt verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de VS. Het in het kader van Google Analytics door jouw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. Bovendien hebben we op deze website Google Analytics uitgebreid met de code “anonymizeIP”. Hiermee wordt gegarandeerd dat het IP-adres verborgen is en alle gegevens anoniem worden verzameld. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om jouw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te verschaffen. Je kunt voorkomen dat deze cookies op jouw computer worden opgeslagen door de instellingen van je browser te wijzigen; we willen je er echter op wijzen dat je in dat geval mogelijk niet van alle functionaliteiten van deze website gebruik kunt maken.

Je kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan jouw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder het IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via onderstaande link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Je kunt – dit geldt met name als je onze website bekijkt op een mobiel apparaat – Google Analytics ook uitschakelen door te klikken op deze link:

Er wordt een opt-out cookie geplaatst dat voorkomt dat je gegevens bij een toekomstig bezoek aan deze website worden verzameld. Het opt-out cookie geldt alleen voor deze browser en alleen voor onze website, en wordt op jouw apparaat geplaatst. Als je de cookies in deze browser verwijderd, dan moet je het opt-out cookie opnieuw plaatsen.

De persoonsgegevens van de gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Google is bovendien gecertificeerd volgens het Privacy Shield Framework en garandeert hiermee dat gegevens worden verzameld in overeenstemming met de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Met deze service kunnen tags op de website worden beheerd via één interface. Google Tool Manager implementeert uitsluitend tags. Dat wil zeggen: er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonsgegevens verzameld. Google Tool Manager activeert wel andere tags die gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als de tracking is uitgeschakeld op domein- of cookieniveau dan blijft dit voor alle tracking-tags gelden, voor zover ze met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Meer informatie is te vinden op http://www.google.nl/tagmanager/use-policy.html

Hotjar

Deze website maakt gebruik van de webanalyse-service Hotjar van Hotjar Ltd.. Hotjar Ltd. is een Europees bedrijf gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel.: +1 (855) 464-6788).

Met deze tool kunnen bewegingen worden gevolgd op websites, waarop Hotjar wordt gebruikt (zogenoemde heatmaps). Je kunt bijvoorbeeld zien hoe ver gebruikers scrollen en hoe vaak ze op welke buttons klikken. Met behulp van deze tool is het ook mogelijk om rechtstreeks feedback te krijgen van de gebruikers van de website. Op deze manier verkrijgen we waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker te maken. De voornoemde analyse vindt plaats op basis van jouw toestemming conform artikel 6, paragraaf 1, lid a EU AVG. Bij het gebruik van deze tool letten we met name op de bescherming van persoonsgegevens. We kunnen dus alleen nagaan op welke buttons je klikt en hoe ver je scrolt. Delen van de websites waar persoonsgegevens van jou of derden worden weergegeven, worden automatisch verborgen door Hotjar en zijn daarom nooit traceerbaar.

Persoonsgegevens worden 365 dagen opgeslagen en vervolgens door ons verwijderd.

Meer informatie over Hotjar Ltd. en over de tool Hotjar is te vinden op: https://www.hotjar.com

De privacyverklaring van Hotjar Ltd. is te vinden op: https://www.hotjar.com/privacy

Social Media

Bechtle AG heeft verschillende social media-pagina’s om te communiceren met geregistreerde klanten, belangstellende en gebruikers, en om hen te informeren over onze aanbiedingen.

Wees je ervan bewust dat je deze platforms en hun functies op eigen risico gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van interactieve functies (bijvoorbeeld commentaar geven, delen, beoordelen).

We wijzen je er verder op dat jouw gegevens buiten de Europese Unie verwerkt kunnen worden. Met betrekking tot de aanbieders uit de VS, die gecertificeerd zijn volgens het “Privacy Shield”, wijzen we je erop dat deze aanbieders zich ertoe verplichten om te voldoen aan de standaarden inzake Europese gegevensbescherming.

Bovendien kunnen je gegevens verwerkt worden ten behoeve van marktonderzoek en marketingdoeleinden. Dit betekent bijvoorbeeld dat op basis van jouw gebruik en interesses gebruikersprofielen gemaakt kunnen worden. Er kunnen daardoor advertenties getoond worden op deze platforms en daarbuiten, die vermoedelijk aansluiten op jouw interesses. Hiervoor worden doorgaans cookies opgeslagen op jouw computer. Los daarvan kunnen gegevens, die niet direct via jouw apparaten worden verzameld, opgeslagen zijn in de gebruikersprofielen (vooral als je lid bent van een platform en ingelogd bent).

Bovendien verzamelen en verwerken wij als aanbieder van deze informatieservice geen gegevens over jouw gebruik van onze service.

De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is gebaseerd op ons rechtmatig belang bij het effectief informeren van en communiceren met gebruikers conform artikel 6, paragraaf 1, lid f van de EU AVG. Als een aanbieder om jouw toestemming vraagt voor gegevensverwerking (bijvoorbeeld door een vinkje te plaatsen of door te klikken op “bevestigen”), dan is de rechtsgrond van deze verwerking artikel 6, paragraaf 1, lid a, artikel 7 EU AVG.

Bezwaarmogelijkheid

Als je lid bent van een sociaal netwerk en niet wilt dat jouw persoonsgegevens worden verzameld via onze website en gekoppeld aan jouw opgeslagen lidmaatschapsgegevens bij het betreffende netwerk, dan moet je

 • je uitloggen bij het betreffende netwerk, voordat je onze social media-pagina’s bezoekt,
 • de cookies verwijderen die op je apparaat staan en
 •  je browser afsluiten en opnieuw openen.

Na je opnieuw te hebben ingelogd, word je opnieuw herkend door het netwerk als een specifieke gebruiker.

Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over hoe gegevens worden verwerkt en om te kiezen voor “opt-out” de websites van de betreffende providers. Zie de links hieronder.

Als je informatie wilt aanvragen of je rechten als gebruiker wilt uitoefenen, kun je dit het beste doen bij de providers zelf, want alleen zij hebben direct toegang tot gebruikersgegevens en kunnen gepast actie ondernemen en informatie geven. Als je toch problemen ondervindt, kun je uiteraard contact opnemen met ons.

Meer informatie

Auteursrecht

Als je tekst-, foto- en videomateriaal, ontwerpen, muziek, enzovoorts op onze social media-pagina’s wilt publiceren, dan kun je hierdoor mogelijkerwijs alle gebruikersrechten aan ons overdragen, en dit kan leiden tot juridische consequenties voor jou als persoon, als jij niet de auteur bent dan wel de rechten hebt.

 
Aanmelding events

Op onze website staat een aanmeldingsformulier voor events.

Als je je voor een event aanmeldt, verwerken we de door jou op het aanmeldingsformulier ingevulde gegevens voor de aanmelding en het contact met jou.

Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimale gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag; je vult alleen die gegevens in, die wij echt nodig hebben voor de aanmelding en om contact met je op te nemen. Dit zijn je e-mailadres en je naam.

Bovendien wordt om technische veiligheidsredenen en ter bescherming tegen eventuele aanvallen je IP-adres verwerkt. Alle overige gegevens zijn vrijwillig en kunnen optioneel worden ingevuld.

Bij gemeenschappelijke events met fabrikanten worden je gegevens ook doorgegeven aan de medeorganisatoren.

Met de aanmelding voor onze bedrijfsevents geef je bovendien toestemming voor een eventuele publicatie van foto’s en video’s door de afdeling Communicatie van Bechtle AG (Bechtle Platz 1, DE-74172 Neckarsulm, socialmedia@bechtle.com).

De afdeling Communicatie van Bechtle AG is voornemens om de in het kader van een bedrijfsevent gemaakte foto’s en video’s te publiceren op de social media bedrijfspagina’s (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Xing, Google+), op intranet, in Bechtle publicaties (bijv. klantmagazine en nieuwsbrief) en op de bedrijfspagina’s van de Bechtle-Groep (rechtsgrond: artikel 6, paragraaf 1, sub a EU AVG / §§ 22, 23 Kunsturhebergesetz – Duitse auteurswet). 

We wijzen je erop dat bij publicaties via social media ook een overdracht naar landen buiten de EU mogelijk is.

De persoonsgegevens worden buiten voornoemde gevallen niet doorgegeven aan derden en uitsluitend gebruikt voor de hierboven genoemde doeleinden. Op het internet gepubliceerde foto’s en video’s kunnen overal ter wereld worden opgevraagd en een gebruik van deze foto’s en video’s door derden kan dan ook niet worden uitgesloten.

Je toestemming voor het gebruik van foto’s is vrijwillig. Je kan je toestemming altijd intrekken voor toekomstig gebruik door contact met ons op te nemen via: socialmedia@bechtle.com / tel.: +49 – 7132 – 9814386.